Alcohol Policy +18

Wettelijke leeftijd aankoop alcohol en/of sterke dranken.
In ons land (België - en momenteel leveren we niet buiten België) is het verboden om:
- alcohol (Onder "alcohol" wordt verstaan elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5%vol.. Bv. bier, wijn, porto, …) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 16-jarigen;
- sterke drank (Onder "sterke drank" wordt verstaan gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2%vol. of gegiste drank van meer dan 22%vol.. Bv. alcoholpops, wodka, whisky, gin, jenever, likeur, cognac, … en cocktails op basis hiervan) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 18-jarigen.
Van elke persoon die alcohol/sterkedrank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.
 
De ministers van volksgezondheid van ons land hebben op 17 juni 2008 een gezamenlijke verklaring ondertekend om alle maatregelen en acties tegen alcoholmisbruik te coördineren. Zo kwam ook het verbod op de verkoop van alcohol aan jongeren tot stand, dat sinds 10 januari 2010 van kracht is en door de FOD Volksgezondheid wordt gecontroleerd.
Voor de wetgeving hieromtrent verwijzen we naar: Wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke dranken en van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.
Art. 14. Artikel 6 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, gewijzigd bij de wetten van 22 maart 1989, 19 juli 2004, 27 december 2004 en 1 maart 2007, wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende: «§ 6. Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % vol, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 16-jarigen. Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan zestien. Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min 18-jarigen. Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.»
Art. 15. § 1. In artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank worden lid 1 en lid 2 opgeheven. § 2. Artikel 5 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap wordt opgeheven. In artikel 7 van dezelfde besluitwet, worden de woorden «, 5» opgeheven.
 
Meer info kan u terugvinden op de website van:
- FOD volksgezondheid: 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol-tabak/alcohol
- Vlaamse Gemeenschap
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezond-leven/regels-voor-verkoop-van-alcohol
 
 
Heeft u problemen met alcohol, dan verwijzen we u voor hulp naar:
https://www.druglijn.be/drugs-abc/alcohol