Privacy Policy

De Wijnwinkel neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), in beide gevallen tezamen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.
 
Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en alle bezoekers en gebruikers van onze website en onze aanwezigheid op sociale media.
 
Door deze website, sociale media of mobiele applicaties te gebruiken, door gebruik te maken van de producten en diensten aangeboden door De Wijnwinkel, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop De Wijnwinkel persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
 
Website: www.dewijnwinkel.be
 
Sociale Media: Facebook, Instagram, YouTube
 
 
Artikel 1. De algemene verwerkingsverantwoordelijk
De verantwoordelijke voor de verwerking is De Wijnwinkel - AME BV, Guldenstraat 2, 2800 Mechelen, België, met ondernemingsnummer BE 0478.885.634.
De aangeduide contactpersoon AVG binnen De Wijnwinkel is Marc Smets. Contact via [email protected] met vermelding “AVG” of tel. 0032 15 20 95 38.
 
 
Artikel 2. Veiligheid
De Wijnwinkel hecht belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. Wij doen extra inspanningen om technische en organisatorische maatregelen te treffen om: de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en enkel en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.
 
 
Artikel 3. Verzameling van gegevens
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (verder genoemd “gegevens”).
Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:
- u een (online) formulier invult
- u deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door De Wijnwinkel, al dan niet online
- u gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online
- een bestelling wordt goedgekeurd en verstuurd
- u zich abonneert op een nieuwsbrief
 
De Wijnwinkel kan uw gegevens rechtsreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven. De Wijnwinkel verzamelt volgende categorieën van gegevens:
- administratieve gegevens
- contactgegevens
- gegevens over uw aankopen of leveringen
- gegevens aangeleverd door derden
 
 
Artikel 4. Verwerkingsdoeleinden
Het aanbieden of afnemen van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden of afgenomen diensten.
Om die reden kan het zijn dat De Wijnwinkel uw gegevens verwerkt om zijn aanbod of afname van producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren.
 
We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, nieuwsbrief of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hier in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Indien u via elektronische communicatie op de hoogte wenst gehouden te worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven en producten en diensten kan u hier uw toestemming voor geven. Indien u dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons.
Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt of die u aanlevert en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, bv. het leveren van uw bestelling, facturatie, e.a.
In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan De Wijnwinkel u contacteren, bijvoorbeeld om u te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. U kan op diverse manieren door De Wijnwinkel gecontacteerd worden, o.a. per mail, per post, telefonisch, via sociale media.
Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door De Wijnwinkel voor commerciële doeleinden, kunt u ons deze beslissing meedelen op het volgende adres:
De Wijnwinkel, Guldenstraat 2, 2800 Mechelen
Mail: [email protected] met vermelding “uitschrijven”
 
 
Artikel 5. Overmaken aan derden
De Wijnwinkel zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming tenzij De Wijnwinkel daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij engageren ons ertoe de verworven gegevens onder geen enkel beding door te verkopen aan derde partijen voor commerciële doeleinden.
 
Leveranciers en onderaannemers waarop De Wijnwinkel beroep doet zoals ICT bedrijven voor onderhoud en beheer van onze website, bedrijven die instaan voor leveringen e.d., teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden: Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en niet kenbaar maken aan derden.
 
 
Artikel 6. Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 
 
Artikel 7. Recht van inzage, verbetering, wissen,beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected]
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Ter volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de privacy commissie ([email protected]) indien De Wijnwinkel niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw gegevens of uw aanvraag weigert. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door De Wijnwinkel uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.
 
 
Artikel 8. Direct Marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 
 
Artikel 9. Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies, deze maken het mogelijk uw computer te herkennen als u verbinding maakt met onze websites. U kan hiermee niet persoonlijk geïdentificeerd worden. U kan cookies weigeren via de browserinstellingen, maar dan kan u niet langer genieten van alle functies op onze websites.
 
 
Artikel 10. Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. 
Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. Er zijn 2 soorten cookies:
- Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website niet meer opnieuw in te geven.
- Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk geanalyseerd.
Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 
 
Artikel 11. Wijzigingen
De Wijnwinkel behoudt zich het recht haar privacybeleid te wijzigen.