Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
De Wijnwinkel - AME BV
Guldenstraat 2
2800 Mechelen
[email protected]
015/20 95 38
Ondernemingsnummer BE 0478.885.634
 
Artikel 1. Algemene bepalingen
Deze website van De Wijnwinkel biedt onze klanten de mogelijkheid om de producten uit de webshop online aan te kopen. De producten zijn uitsluitend bestemd voor klanten die ouder zijn dan 18 jaar, zie ook onze Alcohol Policy.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (verder genoemd “voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (verder genoemd “klant”) van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van De Wijnwinkel moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Wijnwinkel aanvaard zijn.
 
De voorwaarden staan online en worden geacht gelezen te zijn bij elke koop die afgesloten wordt. Het feit dat de klant onze algemene voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn eigen moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. 
 
 
Artikel 2. Bestelling
Voor elke bestelling ontvangt u per mail een orderbevestiging.
Het plaatsen van een bestelling is bindend en zal uitgevoerd worden door onze zorgen. De kwaliteit van de goederen is gekend door de klant. 
 
 
Artikel 3. Aanbod
We streven naar perfectie in het verschaffen van de juiste informatie, wat niet belet dat er zich op deze site onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Wijnwinkel niet.
 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Wijnwinkel. De Wijnwinkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
 
Artikel 4. Betaling   
Al de vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO inclusief BTW.
 
Indien leverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Van zodra de betaling geboekt is op onze rekening worden de goederen verzonden of kan u deze komen ophalen in de winkel.

Betalingen via de webshop gebeuren onmiddellijk via de betaalmogelijkheden die online aangeboden worden. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.
 
 
Artikel 5. Levering en uitvoering van de overeenkomst  
De levering van het bestelde artikel gebeurt momenteel enkel in België op het door de klant opgegeven adres of door afhaling in onze winkel. De Wijnwinkel streeft ernaar het bestelde artikel binnen 5 werkdagen te leveren. Deze leveringstermijn is niet bindend, deze is slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Een laattijdige levering wettigt in geen geval de weigering van de koopwaar en geeft evenmin aanspraak op een schadevergoeding of vernietiging van het order, onder welke vorm ook. 
 
De goederen worden pas verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.
 
De producten worden indien mogelijk via DPD verstuurd, in speciale daartoe voorziene verpakkingen om de kans op breuk tijdens transport zoveel mogelijk te voorkomen, daardoor zijn de verzendkosten iets hoger dan verwacht. De verzendkosten staan bij de eindafrekening aangegeven. Elk pakket is verzekerd tot € 520,00, meer info vindt u in de algemene voorwaarden van DPD (www.dpd.com).
 
De klant dient de inhoud bij levering grondig na te zien. In geval van een tekort of beschadiging moet hij klacht indienen bij de vervoerder alvorens de goederen in ontvangst te nemen. Neem bv. foto’s van een beschadigde verpakking of verkeerde levering. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant dan ook onverwijld worden gemeld per e-mail met leesbevestiging ([email protected]) aan De Wijnwinkel, met vermelding van onderstaande gegevens.
- Onderwerp e-mail “Schade”
- Ordernummer
- Datum van bestelling en levering
- Naam consument
- Adres consument(en)
- Producten en aantallen
- Omschrijving van de schade (foto's bijvoegen)
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
 
Indien de klant zelf het vervoer organiseert gaat het risico over op de klant bij levering aan de vervoerder.
 
 
Artikel 6. Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen online aankopen bij De Wijnwinkel.
 
Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de klant over een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdag, waarbinnen hij de ongebruikte goederen of ongeopende flessen kan terugsturen of binnen brengen in de winkel (uitzonderingen zie verder). Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant De Wijnwinkel via een e-mail ([email protected]) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, met vermelding van onderstaande gegevens. De producten mogen pas teruggestuurd worden na goedkeuring per e-mail door De Wijnwinkel.
- Onderwerp e-mail “Retour”
- Ordernummer
- Datum van bestelling en levering
- Naam consument
- Adres consument(en)
- Producten en aantallen
- Reden van herroeping (optioneel)
- Rekeningnummer waarop de terugbetaling dient te geschieden
 
We raden aan de goederen terug te sturen op dezelfde wijze als deze verstuurd zijn, eveneens in de originele verpakking (bv. geschenkkoker). Eveneens raden wij aan de verzending te verzekeren. De retourkosten zijn ten laste van de klant.
 
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Wijnwinkel zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen.
 
Indien de klant de overeenkomst herroept, zal De Wijnwinkel alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen met betrekking tot die overeenkomst, exclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Wijnwinkel de goederen heeft teruggekregen. De Wijnwinkel betaalt de klant terug via een overschrijving.
 
De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 
- De levering van goederen of pakketten: die volgens de specificaties van de klant zijn samengesteld of gepersonaliseerd, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, die speciaal op vraag van de consument zijn besteld wanneer wij er geen voorraad van aanleggen;
- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
- Het kan natuurlijk voorkomen dat u een aantal flessen van dezelfde referentie heeft besteld en deze, om welke reden dan ook, niet aan de verwachtingen voldoen. Indien u deze wijnen wilt terugsturen mag er in zo’n geval echter maximaal 1 fles per zelfde referentie ontbreken.
 
 
Artikel 7. Klachten & geschillen
Eventuele betwistingen en geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 
Elke klacht moet gebeuren via e-mail met leesbevestiging naar [email protected] binnen de 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdag.
 
Als klant heeft u de mogelijkheid om eventuele klachten in te dienen bij de Belgische  Consumentenombudsdienst of het Europese Online Dispute Resolution-platform (ODR of online geschillenbeslechting). Dit met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.
 
Flessen met kurksmaak.
Wij zullen  bij ons aangekochte flessen met kurksmaak vervangen op voorwaarde dat de klant de slechte fles (min. nog 3/4 vol), met originele kurk en aankoopbewijs, in de winkel binnenbrengt, en dit tot 6 maanden na de aankoop van de wijn, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdag. Indien dezelfde wijn niet meer beschikbaar is, krijgt u een andere jaargang of een gelijkwaardig alternatief. Wij betalen geen wijnen met kurksmaak terug.
 
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 
 
Artikel 8. Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door De Wijnwinkel om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.